Connect with us
nuudel

Хууль, эрх зүй

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Published

on

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар
тогтоолын хавсралт

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН
ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино.

1.2. Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана.

Хоёр. Хамрах хүрээ
2.1. Энэхүү дүрэм нь Төрийн албаны тухай хуулийн 7.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаал эрхэлж байгаа албан хаагчдад хамаарна.

2.2. Аливаа байгууллага, албан тушаалтан нь хууль тогтоомжид заасны дагуу төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдүүлэхдээ энэхүү дүрмийг жишиг болгож болно.

Гурав. Ёс зүйн зарчим

3.1. Төрийн захиргааны албан хаагч нь үйл ажиллагаандаа дор дурдсан зарчмыг баримтална:

-шударга ёсны;
-хууль дээдлэх;
-тэгш байдал;
-хариуцлага хүлээх;
-олон нийтэд үйлчлэх.

Дөрөв. Ёс зүйн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс

4.1. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэ дүрмийн 3.1-д заасан зарчмын хүрээнд төрийн бодлого, байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ дор дурдсан зүйлсийг эрхэмлэн дээдэлнэ:

4.1.1. шударга ёсны зарчмын хүрээнд: хүлээсэн үүрэгтээ үнэнч байж, нийтийн ашиг сонирхолд захирагдан ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүй байх, хууль бус, шударга бус явдалтай эвлэршгүй байж, бусдыг манлайлах;
4.1.2. хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд: төрийн бодлого, шийдвэрийг боловсруулах болон төрийн албаны бүхий л үйл ажиллагаанд Үндсэн хууль, бусад хуулийг ямагт дээдлэн сахих;
4.1.3. тэгш байдлын зарчмын хүрээнд: бусад төрийн албан хаагч болон үйлчлүүлэгч, иргэн бүртэй адил тэгш, алагчлалгүй харьцан байгууллагын хөгжилд өөрийн хувь нэмрийг оруулах;

4.1.4. хариуцлага хүлээх зарчмын хүрээнд: албан үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай өөрийн мэдлэг чадварыг байнга дээшлүүлж, хийсэн ажлынхаа гүйцэтгэл, үр дүнгийн төлөө бүрэн хариуцлага хүлээх;

4.1.5. олон нийтэд үйлчлэх зарчмын хүрээнд: төрийн үйлчилгээг олон нийтэд чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой хүргэж, тэдний итгэлийг хүлээж ажиллах.

Тав. Ёс зүйн хэм хэмжээ

5.1. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэхүү дүрмийн 4.1.1-д заасан эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн хүрээнд дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:

5.1.1. өөрийн өмчийн байдал, тэдгээрт орсон өөрчлөлт, орлогын талаар эрх бүхий байгууллагад үнэн зөв мэдээлэх;

5.1.2. Хөдөлмөрийн хууль, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу ажлын цагийг бүрэн, үр бүтээлтэй ашиглах;

5.1.3. үндсэн ажлаасаа гадуур хуулиар зөвшөөрснөөс бусад ажил үүрэг эрхлэхгүй байх;

5.1.4. өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, эх орон, ард түмнийхээ эрх ашгийг хувийн ашиг сонирхлоос ямагт дээгүүр тавьж, өөрт олгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй аливаа нөхцөл байдлаас татгалзах;

5.1.5. албан үүргээ гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгээгүйн улмаас ашиг сонирхол нь хөндөгдөх дотоод, гадаадын аливаа иргэн, хуулийн этгээдэд давуу байдал олгох, тэдэнтэй үгсэн тохирох, амлалт өгөх, тэднээс шан харамж, хөнгөлөлттэй үйлчилгээ, зээл авах, хууль бус бусад хангамж эдлэхгүй байх.

5.2. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэхүү дүрмийн 4.1.2-т заасан эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн хүрээнд дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:

5.2.1. Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомж, эрх зүйн акт, байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөж байгаа соёл, дэг журам, дүрэм, зааврыг чанд баримтлах;

5.2.2. харьяа дээд шатны албан тушаалтныг төрийн бодлого боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, шийдвэр гаргахад нь хуульд нийцсэн, бодит баримт нотолгоонд тулгуурласан, үндэслэл бүхий үнэн зөв мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр хангах;

5.2.3. хууль зөрчсөн, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан болон ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн аливаа үйлдэлтэй эвлэршгүй байж, энэ тухай эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх;

5.2.4. албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа төр, байгууллага, хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг задруулахгүй байж, хувийн болон бусдын ашиг сонирхлын төлөө ашиглах, албан ёсны аливаа мэдээллийг эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр тараахгүй байх;
5.2.5. төрийн байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, албаны мэдээллийг албаны бус зорилгоор ашиглахгүй байх.
5.3. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэхүү дүрмийн 4.1.3-т заасан эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн хүрээнд дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:
5.3.1. албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ иргэд, үйлчлүүлэгч, хамтран ажиллагсадтайгаа эелдэг, адил тэгш, хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй харилцаж, төрийн үйлчилгээг чирэгдэл, ялгаварлалгүйгээр хөнгөн шуурхай хүргэх;

5.3.2. төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсрол, эрүүл мэндийн байдал, бэлгийн хандлагаар нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх;
5.3.3. танил тал, найз нөхөд, гэр бүл, төрөл садангийн хүмүүс ажиллаж байгаа байгууллага, тэдний ашиг сонирхолтой холбоотой асуудлаар шийдвэр гаргах, албаны нэр барих зэргээр албан тушаал, эрх мэдлээ хууль бусаар ашиглахыг цээрлэх;

5.3.4. албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгахыг хориглох;

5.3.5. бусад албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хууль бусаар нөлөөлөх, саад болох, хууль бус үйлдэл хийхийг шаардах, үүрэг даалгавар өгөхийг хориглох.
5.4. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэхүү дүрмийн 4.1.4-т заасан эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн хүрээнд дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:
5.4.1. өөрийн мэдлэг чадвар, дадал туршлагаа байнга хөгжүүлж, төрийн албаны нэр хүндийг ямагт дээдлэх;

5.4.2. ажлын байр (албан тушаал)-ны тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилт, чиг үүргийн хэрэгжилтийг биечлэн хангах;

5.4.3. удирдлагын санаа бодолд нийцэх эсэхийг үл харгалзан тэдний гаргах шийдвэрээс үүдэн гарч болзошгүй үр дагавар, сөрөг талыг урьдчилан анхааруулж байх;
5.4.4. захирах, захирагдах ёсны зарчмыг баримталж, тодорхой асуудлаар өөр саналтай байсан ч удирдлагаас гаргасан хуульд нийцсэн шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх;
5.4.5. албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа буюу ажлын байрандаа согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэх, этгээд байдлаар хувцаслах, бүдүүлэг зан авир гаргахыг цээрлэх;

5.4.6. албан ажилд шаардлагатай мэдээллийг санаатайгаар нуун дарагдуулах, удирдлагын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд саад учруулахыг цээрлэх;
5.4.7. байгууллагынхаа зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх талаар төрийн байгууллагаас явуулж байгаа бодлого, үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн мэдээ, мэдээлэл тараахгүй байх.

5.5. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэхүү дүрмийн 4.1.5-д заасан эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн хүрээнд дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:

5.5.1. албан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэтгэх;

5.5.2. төрийн албаны соёл, дэг журмыг баримтлан иргэдтэй төлөв төвшин харилцах;

5.5.3. иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг зохих дүрэм, журмын дагуу цаг алдалгүй, ил тод, түргэн шуурхай хүргэх.

—оОо—

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Хууль, эрх зүй

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Published

on

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот

/Шинэчилсэн найруулга/


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

2 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль тогтоомж
3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд
4 дүгээр зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааны зарчим
5 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
6 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэр
7 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглох
8 дугаар зүйл. Хохирогчийн эрхийг хангах
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТОГТОЛЦОО

9 дүгээр зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаархи Монгол Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

10 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаархи Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэн эрх

11 дүгээр зүйл. Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
12 дугаар зүйл. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн чиг үүрэг
13 дугаар зүйл. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
14 дүгээр зүйл. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
15 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
16 дугаар зүйл. Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
17 дугаар зүйл. Прокурорын байгууллагын чиг үүрэг
18 дугаар зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын чиг үүрэг
19 дүгээр зүйл. Бүх шатны Засаг даргын чиг үүрэг
20 дугаар зүйл. Хамтарсан баг
21 дүгээр зүйл. Хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг
22 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын чиг үүрэг
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ, ТАСЛАН ЗОГСООХ АРГА ХЭМЖЭЭ

23 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, мэдээлэх

24 дүгээр зүйл. Сум, багийн Засаг даргын үүрэг
25 дугаар зүйл. Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үүрэг
26 дугаар зүйл. Нийгмийн ажилтны үүрэг
27 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн ажилтны үүрэг
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХҮҮХДИЙГ ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС ХАМГААЛАХ

28 дугаар зүйл. Хүүхдийг гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах

29 дүгээр зүйл. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг илрүүлэх, мэдээлэх
30 дугаар зүйл. Хүүхдийг тусгай хамгаалалтаар хангах
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
АЮУЛЫН ЗЭРГИЙН БОЛОН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХОХИРОГЧИД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

31 дүгээр зүйл. Аюулын зэргийн үнэлгээ

32 дугаар зүйл. Нөхцөл байдлын үнэлгээ
33 дугаар зүйл. Хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төрөл
34 дүгээр зүйл. Аюулгүй байдлын хамгаалалт
35 дугаар зүйл. Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ
36 дугаар зүйл. Нэг цэгийн үйлчилгээ
37 дугаар зүйл. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ
38 дугаар зүйл. Сэтгэл зүйн үйлчилгээ
39 дүгээр зүйл. Эрх зүйн туслалцаа
40 дүгээр зүйл. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
41 дүгээр зүйл. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ
42 дугаар зүйл. Холбон зуучлах үйлчилгээ
43 дугаар зүйл. Хохирогчийг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй уулзуулах журам
44 дүгээр зүйл. Зан үйлд нөлөөлөх сургалт
ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

45 дугаар зүйл. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

46 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
47 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацаа
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД
Continue Reading

Хууль, эрх зүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Published

on

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар хот

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

2 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомж

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

5 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжихэд баримтлах зарчим

6 дугаар зүйл.Залуучуудын эрхэмлэх зүйл


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ТӨРӨӨС ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ

7 дугаар зүйл.Төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэл

8 дугаар зүйл.Залуучуудын хувь хүний хөгжлийг дэмжих 
9 дүгээр зүйл.Залуучуудын боловсрол, соёл, урлаг, спорт, шинжлэх ухааны хөгжлийг дэмжих
10 дугаар зүйл.Залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах 
11 дүгээр зүйл.Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
12 дугаар зүйл.Аюулгүй амьдрах, хөгжих орчныг бүрдүүлэх 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ

 13 дугаар зүйл.Нийгмийн хөгжилд залуучуудын оролцоог дэмжих

 14 дүгээр зүйл.Залуучууд шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд0оролцох, нөлөөлөл үзүүлэх
 15 дугаар зүйл.Сайн дурын ажилд оролцох оролцоог дэмжих
16 дугаар зүйл.Хүмүүнлэгийн ажилд оролцох оролцоог дэмжих
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАЛААРХИ ТӨРИЙН
БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ БҮРЭН ЭРХ, ЧИГ ҮҮРЭГ

17 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

18 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх
19 дүгээр зүйл.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
20 дугаар зүйл.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг
21 дүгээр зүйл.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын чиг үүрэг 
22 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон салбар зөвлөл
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ
ДЭМЖИХ САН

23 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих сан

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
ХУУЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ

24 дүгээр зүйл.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД

 25 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД
Continue Reading

Хууль, эрх зүй

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Published

on

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

2 дугаар зүйл. Хүүхэд хамгааллын зарчим, тогтолцоо

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ГЭР БҮЛ, НИЙГЭМ ДЭХ ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ

5 дугаар зүйл. Гэр бүл дэх хүүхэд хамгаалал

6 дугаар зүйл. Боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгаалал
7 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн үйлчилгээн дэх хүүхэд хамгаалал
8 дугаар зүйл. Хэвлэл, мэдээлэл, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал
9 дүгээр зүйл. Олон нийтийн арга хэмжээ, үйлчилгээн дэх хүүхэд хамгаалал
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАРИУ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

10 дугаар зүйл. Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ

11 дүгээр зүйл. Мэдээлэл хүлээн авах, илрүүлэх, шалгах
12 дугаар зүйл. Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх
13 дугаар зүйл. Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах
14 дүгээр зүйл. Дэмжих, холбон зуучлах үйлчилгээ
15 дугаар зүйл. Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн ажил үйлчилгээ
16 дугаар зүйл. Хүүхдийг гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

17 дугаар зүйл. Төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаа

18 дугаар зүйл. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны, орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагаа 
19 дүгээр зүйл. Хүүхдийн эрхийн ажилтан, нийгмийн ажилтны хүүхэд хамгааллын чиглэлээр явуулах үйл ажиллагаа
20 дугаар зүйл. Нийгмийн ажилтны эрх зүйн байдал
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, САНХҮҮЖИЛТ

21 дүгээр зүйл. Хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилт

22 дугаар зүйл. Хүүхэд хамгааллын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ
23 дугаар зүйл. Хүүхэд хамгааллын санхүүжилт
ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

24 дүгээр зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

25 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД
Continue Reading

Facebook

Бусад категорууд

Trending