Connect with us
nuudel

Хууль, эрх зүй

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Published

on

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот

/Шинэчилсэн найруулга/


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

2 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль тогтоомж
3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд
4 дүгээр зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааны зарчим
5 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
6 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэр
7 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглох
8 дугаар зүйл. Хохирогчийн эрхийг хангах
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТОГТОЛЦОО

9 дүгээр зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаархи Монгол Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

10 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх талаархи Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэн эрх

11 дүгээр зүйл. Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
12 дугаар зүйл. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн чиг үүрэг
13 дугаар зүйл. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
14 дүгээр зүйл. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
15 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
16 дугаар зүйл. Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
17 дугаар зүйл. Прокурорын байгууллагын чиг үүрэг
18 дугаар зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын чиг үүрэг
19 дүгээр зүйл. Бүх шатны Засаг даргын чиг үүрэг
20 дугаар зүйл. Хамтарсан баг
21 дүгээр зүйл. Хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг
22 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын чиг үүрэг
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ, ТАСЛАН ЗОГСООХ АРГА ХЭМЖЭЭ

23 дугаар зүйл. Гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, мэдээлэх

24 дүгээр зүйл. Сум, багийн Засаг даргын үүрэг
25 дугаар зүйл. Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үүрэг
26 дугаар зүйл. Нийгмийн ажилтны үүрэг
27 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн ажилтны үүрэг
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХҮҮХДИЙГ ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС ХАМГААЛАХ

28 дугаар зүйл. Хүүхдийг гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах

29 дүгээр зүйл. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг илрүүлэх, мэдээлэх
30 дугаар зүйл. Хүүхдийг тусгай хамгаалалтаар хангах
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
АЮУЛЫН ЗЭРГИЙН БОЛОН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХОХИРОГЧИД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

31 дүгээр зүйл. Аюулын зэргийн үнэлгээ

32 дугаар зүйл. Нөхцөл байдлын үнэлгээ
33 дугаар зүйл. Хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төрөл
34 дүгээр зүйл. Аюулгүй байдлын хамгаалалт
35 дугаар зүйл. Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ
36 дугаар зүйл. Нэг цэгийн үйлчилгээ
37 дугаар зүйл. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ
38 дугаар зүйл. Сэтгэл зүйн үйлчилгээ
39 дүгээр зүйл. Эрх зүйн туслалцаа
40 дүгээр зүйл. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
41 дүгээр зүйл. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ
42 дугаар зүйл. Холбон зуучлах үйлчилгээ
43 дугаар зүйл. Хохирогчийг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй уулзуулах журам
44 дүгээр зүйл. Зан үйлд нөлөөлөх сургалт
ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

45 дугаар зүйл. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

46 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
47 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацаа
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Хууль, эрх зүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Published

on

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар хот

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

2 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомж

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

5 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжихэд баримтлах зарчим

6 дугаар зүйл.Залуучуудын эрхэмлэх зүйл


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ТӨРӨӨС ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ

7 дугаар зүйл.Төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэл

8 дугаар зүйл.Залуучуудын хувь хүний хөгжлийг дэмжих 
9 дүгээр зүйл.Залуучуудын боловсрол, соёл, урлаг, спорт, шинжлэх ухааны хөгжлийг дэмжих
10 дугаар зүйл.Залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах 
11 дүгээр зүйл.Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
12 дугаар зүйл.Аюулгүй амьдрах, хөгжих орчныг бүрдүүлэх 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ

 13 дугаар зүйл.Нийгмийн хөгжилд залуучуудын оролцоог дэмжих

 14 дүгээр зүйл.Залуучууд шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд0оролцох, нөлөөлөл үзүүлэх
 15 дугаар зүйл.Сайн дурын ажилд оролцох оролцоог дэмжих
16 дугаар зүйл.Хүмүүнлэгийн ажилд оролцох оролцоог дэмжих
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАЛААРХИ ТӨРИЙН
БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ БҮРЭН ЭРХ, ЧИГ ҮҮРЭГ

17 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

18 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх
19 дүгээр зүйл.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг
20 дугаар зүйл.Залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг
21 дүгээр зүйл.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын чиг үүрэг 
22 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон салбар зөвлөл
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ
ДЭМЖИХ САН

23 дугаар зүйл.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих сан

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
ХУУЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ

24 дүгээр зүйл.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД

 25 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД
Continue Reading

Хууль, эрх зүй

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Published

on

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

2 дугаар зүйл. Хүүхэд хамгааллын зарчим, тогтолцоо

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ГЭР БҮЛ, НИЙГЭМ ДЭХ ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ

5 дугаар зүйл. Гэр бүл дэх хүүхэд хамгаалал

6 дугаар зүйл. Боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгаалал
7 дугаар зүйл. Эрүүл мэндийн үйлчилгээн дэх хүүхэд хамгаалал
8 дугаар зүйл. Хэвлэл, мэдээлэл, цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал
9 дүгээр зүйл. Олон нийтийн арга хэмжээ, үйлчилгээн дэх хүүхэд хамгаалал
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАРИУ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

10 дугаар зүйл. Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ

11 дүгээр зүйл. Мэдээлэл хүлээн авах, илрүүлэх, шалгах
12 дугаар зүйл. Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх
13 дугаар зүйл. Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах
14 дүгээр зүйл. Дэмжих, холбон зуучлах үйлчилгээ
15 дугаар зүйл. Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн ажил үйлчилгээ
16 дугаар зүйл. Хүүхдийг гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

17 дугаар зүйл. Төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаа

18 дугаар зүйл. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны, орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагаа 
19 дүгээр зүйл. Хүүхдийн эрхийн ажилтан, нийгмийн ажилтны хүүхэд хамгааллын чиглэлээр явуулах үйл ажиллагаа
20 дугаар зүйл. Нийгмийн ажилтны эрх зүйн байдал
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, САНХҮҮЖИЛТ

21 дүгээр зүйл. Хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилт

22 дугаар зүйл. Хүүхэд хамгааллын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ
23 дугаар зүйл. Хүүхэд хамгааллын санхүүжилт
ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

24 дүгээр зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

25 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД
Continue Reading

Хууль, эрх зүй

Байгууллагын дотоод журам

Published

on

Нэг. Нийтлэл үндэслэл
1.1. Аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар нь Монгол улсын хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон аймгийн ИТХ, Засаг даргын тогтоол шийдвэр, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллана.
1.2. Энэхүү үүргээ Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтын тухай хууль, холбогдох бусад хууль, тогтоомжуудын хүрээнд хэрэгжүүлнэ.
1.3. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын аппаратын үйл ажиллагаа, ажилтан, ажилчдыг ажилд авах, чөлөөлөх, ажилтнуудын хүлээх нийтлэг үүрэг, хариуцлага, эрх, ёсзүйн хэм хэмжээ, сахилга, зохион байгуулалт, албан хаагчдад олгох шагнал, урамшил, ногдуулах сахилгын шийтгэл, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах зэрэг асуудлууд энэхүү дотоод журмаар зохицуулагдана.

дэлгэрэнгүй    ДОТООД ЖУРАМ  дарж харна уу.

Continue Reading

Facebook

Бусад категорууд

Trending