Connect with us
nuudel

Танилцуулга

 • Монгол улсын Засгийн газрын 205-р тогтоол, Хэнтий аймгийн Засаг даргын 1991 оны 71 тоот захирамжаар “Хүүхдийн төлөө төв”, 2009 оны 03-р сарын 16-ны өдрийн 64 тоот захирамжаар “Хүүхдийн төлөө хэлтэс” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан.
 • Засгийн газрын 2012 оны 9 сарын 15-ний өдрийн 32 дугаар тогтоолоор “Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс” болон шинэчлэгдсэн.
 • Засгийн газрын 2016 оны 09-р тогтоолоор “Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар” болсон

Эрхэм зорилго:

Гэр бүлийн хөгжил, тогтвортой байдлыг дэмжих, амьдралын чанарыг сайжруулах болон хүүхдийн эрх хөгжил, хамгааллын үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлэхэд чиглэсэн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, залуучуудын хөгжил, нийгмийн оролцоог дэмжин сайжруулна

 

Стратегийн зорилт

 1. Орон нутаг дахь хүүхэд, гэр бүлийн асуудлаарх олон улсын конвенц, Монгол улсын хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах
 2. Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийг дэмжсэн бодлого боловсруулах
 3. Орон нутгийн хүүхдийн асуудлаар үүрэг хүлээгчдийг сурган чадавхжуулах, арга зүйгээр хангах
 4. Нутаг дэвсгэрийнхээ хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, оролцоог сайжруулахад чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл санаачлах, хүүхдийн төлөөх төсөв хөрөнгийг нэмэгдүүлэх
 5. Хүүхдийн оролцоог дэмжин өргөжүүлэх, хүүхдийг бие даасан чадварлаг, эх оронч, бүтээлч сэтгэлгээтэй болгох, оюунлаг өрсөлдөх чадвартай иргэн болгон төлөвшүүлэхэд чиглэн ажиллах
 6. Хамгаалал шаардлагатай хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, тэдний гэр бүлд үйлчилгээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран, цогц байдлаар үзүүлэх
 7. Хүүхэд гэр бүлийн мэдээллийн сан үүсгэн, хяналт үнэлгээ хийж, бодлого боловсруулах
 8. Хүүхдийн эрхийн хяналт үнэлгээг тогтолжуулан, эрх нь зөрчигдсөн хүүхдийн эрхийг сэргээх арга хэмжээ авах
 9. Залуучуудад зориулсан арга хэмжээг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

 • Хүүхдийн эрх, хамгаалал
 • Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил
 • Хүүхдийн оролцоо
 • Хүүхдийн мэдээллийн сан, Хүүхдийн эрхийн хяналт үнэлгээ
 • Залуучуудын хөгжил, оролцоо

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook

Бусад категорууд