Connect with us
nuudel

Зорилго зорилт

Эрхэм зорилго:

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, гэр бүлийн тухай хууль, тогтоомжийн биелэлтийг хангуулан, хүүхэд гэр бүлд суурилсан ёс зүйг эрхэмлэн, хөгжил хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.

Стратегийн зорилт

  1. Орон нутагтаа ХЭК болон бодлогын хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, хүүхдийн аж байдал, ХӨУБ-ын мэдээллийн бааз бий болгох, аймгийн удирдлага болон дээд байгууллагыг мэдээлллээр хангах
  2. Хүүхэдтэй ажиллагсдын нөөцийг бүртгэх, чадваржуулах, тэдэнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, зохицуулах замаар ЗЗ-ны анхан шатны нэгжид хүүхэдтэй ажиллах арга барил, шилдэг туршлагыг бий болгох
  3. ХӨУБ, хүүхдийг оролцооны аргад суралцуулах, идэвхжүүлэх, урамшуулах замаар  хүүхдийн санаа бодлыг шийдвэрт тусгуулах бүтцийг тогтмол ажиллуулах тогтолцоог бүрдүүлэх, хөгжүүлэх
  4. Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүүхдийн төлөө ажилладаг төрийн болон ТББ, ААН-ийг дэмжих, байнгын харилцаа түншлэл тогтоож ажиллах, тэдгээрийн хүрээг нэмэгдүүлэх
  5. Нутаг дэвсгэрийнхээ хүүхдийн хамгаалал, оролцоог сайжруулахад чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл санаачлах, ТББ, ААН-ээр гүйцэтгүүлэх, хүүхдийн төлөө төсөв, хөрөнгийг нэмэгдүүлэх
  6. Хүүхдийн чөлөөт цаг, хөгжилд чиглэсэн байгууллага, хамт олноос зохион байгуулж байгаа арга хэмжээг дэмжих, түүнд хүүхдийг хамруулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байх
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *